UZMANLARIMIZ

PSİKİYATRİSTLER (ÇOCUK – ERGEN – YETİŞKİN)

Psikiyatristlerimiz, davranış dinamiklerini biyopsikososyal olarak açıklamak üzerine çalışan ve normal ile normal dışı (hastalık) davranış örüntülerini sınıflandırarak tedavi etmeye çabalayan tıp bilimi, ruh hekimliği hizmeti sunmaktadır.

DİL – KONUŞMA TERAPİSTLERİ

Dil-konuşma terapistlerimiz; dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksek okullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora öğrenimi görmüş; bireylerin ses, konuşma ve dil bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman tabip tarafından teşhisi konulmuş yutkunma, dil ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonunu sağlayan sağlık meslek mensuplarıdır.

PSİKOLOGLAR

Psikologlarımız, İnsanlarda görülen normal ve normal dışı davranışları; düşünme, öğrenme, duygu ve heyecan gibi insanın psikolojik süreçlerini inceler, İnsan davranışlarının fizyolojik nedenleri konusunda araştırmalar yapar, İleri derecede davranış bozukluklarının tanı ve tedavisine yönelik çalışmalarda (psikoterapi) bulunur. Hafif uyum sorunlarının çözümlenmesine yönelik danışmanlık yapar, Genel olarak psikolojik gereksinimleri ve sorunları saptar. Çözüm yollarını araştırır, Bireylerin mesleki uyumlarının, kişiler arası iletişim becerilerinin geliştirilmesine çalışır.

PEDAGOGLAR

Pedagoglarımız, çocuk psikolojisi, psikososyal, bilişsel ve duygusal gelişimini takip eden, gerektiğinde ebeveynlere danışmanlık yapan, çocuk psikoloğu olarak bilinmektedir. Pedagoglar, toplum tarafından kabul gören normlar doğrultusunda çocuklardaki bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimlerini inceler, buralarda meydana gelen sapmaların düzeltilmesinde rol alırlar.

SINIF ÖĞRETMENLERİ

Sınıf Öğretmenlerimiz, Öğrencilere, okuma- yazma, temel vatandaşlık, matematik, sosyal bilimler, fen bilimleri, sanat, spor gibi alanlarda temel bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaya yönelik öğrenme ortamları hazırlamakta, Öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenlemekte ve Öğrencilerin başarısını değerlendirmek ve başarıyı artırıcı önlemler almaktadırlar.

DRAMA ÖĞRETMENLERİ

Drama Öğretmenlerimiz, Bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı, bir cümleyi, bir fikri ya da yaşantıyı, veya bir olayı, tiyatro tekniklerinden yararlanarak, oyun veya oyunlar geliştirerek canlandırma olarak tanımlamakta; olay, olgu, yaşantı ve bilgileri yeniden yapılandırmaya yönelik etkinlikler oluşturmaktadırlar.

ÖZEL EĞİTİM ALAN ÖĞRETMENLERİ

Özel eğitim Öğretmenlerimiz, Olağan çocukların kendiliğinden edindikleri becerilerin büyük bir kısmını yetersizlikten etkilenmiş özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara, yoğun ve sistematik biçimde öğretmim gerçekleştirmektedirler.
Genel eğitimden bağımsız olarak düzenledikleri içerikle, çocuğun ihtiyaçlarına göre Eğitim vermektedirler…